Menu Close

Vaikų maitinimas

                 Mokestis už vaikų maitinimą

Vienos dienos maitinimo kaina nustatyta Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2022 m. rugsėjo 30 d.  sprendimu Nr. B-TS-1184

Sprendimas dėl atlyginimo dydžio nustatymo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą 

Mokestis už vaiko išlaikymą

Už kiekvieną mėnesį nustatomas 10 eurų mokestis įstaigos reikmėms, remiantis  Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2022 m. rugsėjo 30d. sprendimu Nr. B-TS-1184 .

Mokestis už vaiko  maitinimą tėvų (globėjų) prašymu lopšelyje-darželyje mažinamas 50 procentų, jeigu:

 •  vaikas (vaikai) turi tik vieną iš tėvų (globėjų)(vienas iš tėvų miręs, nenurodytas gimimo liudijime, teismo pripažintas dingusiu be žinios ar nežinia kur esančiu, teismo pripažintas neveiksniu, vienam iš tėvų neterminuotai apribota valdžia), pateikus tai patvirtinančius dokumentus;
 •  šeima augina tris ir daugiau mažamečių ir / ar besimokančių bendrojo ugdymo mokykloje kasdieniu mokymosi būdu, profesinės ar aukštosios mokyklos nuolatinių studijų forma vaikų (iki 24 metų), pateikus šeimos sudėtį ar vaiko gimimo liudijimo kopiją ir mokymąsi patvirtinančius dokumentus;
 •  vienas iš tėvų atlieka nuolatinę privalomąją pradinę  karo tarnybą, pateikus tai patvirtinančią pažymą;
 •  vaikas (vaikai) auga mokinių ar studentų šeimoje, kurioje vienas iš tėvų (globėjų) mokosi mokymo įstaigos nuolatinių studijų forma, pateikus pažymas apie mokslo tęsimą vasario ir rugsėjo mėnesiais;
 •  vaikas serga onkologine liga ar kitomis sunkiomis ligomis, nurodytomis LR sveikatos apsaugos ministro 2003 m. kovo 28 įsakyme Nr. V-177 “Dėl sunkių ligų sąrašo patvirtinimo”, pateikus  tai patvirtinančią pažymą;
 •  tėvams (globėjams) ar vienam iš tėvų (globėjų) nustatytas 0–40 proc. darbingumas, pateikus tai patvirtinančius dokumentus.

Mokestis už vaiko maitinimą nemokamas, jeigu:

 •  šeima gauna socialinę pašalpą;
 •  vaikams Savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisija yra skyrusi privalomą ikimokyklinį ugdymą;
 •  vaikui nustatyta negalia arba dideli ar labai dideli specialieji ugdymosi poreikiai ir lankančiam bendrojo ugdymo, specializuotą grupę lopšelyje-darželyje arba bendrojo ugdymo mokyklos   ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupę, pateikus tai patvirtinančius dokumentus;
 • paskelbto karantino ir (ar) ekstremaliosios situacijos Lietuvos Respublikoje ar Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje, kai Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar Lietuvos respublikos Sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo nustatyta tvarka kontaktiniam ugdymui taikomi apribojimai;
 •  vaikas nelanko darželio dėl:
  • ligos, tėvams pateikus pranešimą raštu;
  •    tėvų (globėjų) kasmetinių, nemokamų, motinos nėštumo ir gimdymo atostogų metu, pateikus patvirtinančius dokumentus;
  •   tėvų (globėjų) darbo pagal kintantį grafiką, pateikus iš darbovietės pažymą arba darbo grafikus iki kiekvieno mėnesio paskutinės dienos, kuriuose būtų nurodytas nedarbo dienų skaičius, nuolat dirba pamainomis, nuolat turi laisvas darbo dienas;
  •   tėvams (globėjams) suteikiamos Lietuvos Respublikos darbo kodekso 138 straipsnio 3 punkte numatytų  poilsio dienų (auginantiems vieną vaiką iki dvylikos metų, neįgalų vaiką iki aštuoniolikos arba du vaikus iki dvylikos metų ar auginantiems tris ir daugiau vaikų iki dvylikos metų bei auginantiems du vaikus iki dvylikos metų, kai vienas ar abu vaikai yra neįgalūs), pateikus darbovietės pažymą arba darbo grafikus iki kiekvieno mėnesio paskutinės dienos;
  •   mokinių atostogų;
  •   vasaros meto (birželio–rugpjūčio mėn.);
  •  grupės nedarbo vasarą ir / ar vaiko ugdymo vietoje vykstančių remonto darbų arba šioje įstaigoje vykstančių remonto darbų, dėl kurių, pagal vaiko sveikatos būklę, gali paūmėti jo sveikatos sutrikimai, pateikus atitinkamą medicininę pažymą remonto laikotarpiu;
  •   įstaigoje atsiradusių techninių nesklandumų (gedimų ir pan.) – šių nesklandumų šalinimo dienomis;
  •   nelaimių šeimoje (artimųjų mirtis), ne ilgiau kaip 3 dienas;
  •   žemesnės  kaip minus 20 laipsnių oro temperatūros.

Lengvata taikoma pateikus prašymą bei dokumentus, patvirtinančius teisę į lengvatą, nuo kito mėnesio 1 dienos. Už praėjusį laikotarpį mokestis neperskaičiuojamas, išskyrus socialiai remtinas šeimas. Lengvatos taikymas įforminamas darželio direktoriaus įsakymu. Tėvai (globėjai) atsako už pateikiamų dokumentų ir informacijos teisingumą. Paaiškėjus apie neteisėtą naudojimąsi lengvata, mokesčiai yra perskaičiuojami ir sumokami per vieną mėnesį.   Tėvai (globėjai) gali gauti tik vieną lengvatą.

Nemokamo vaikų maitinimo tvarkos aprašas

Maitinimo tvarkos aprašas

Valgiaraščiai 15 d.

Lopšelio valgiaraštis

Darželio valgiaraštis

Skip to content