Menu Close

Vaiko gerovės komisija

Lopšelyje-darželyje veikia Vaiko gerovės komisija.
Komisija:
1. rūpinasi, kad kuo anksčiau būtų aptinkami pavojai, susiję su vaikų saugumu įstaigoje, saugios
ugdymo(si) aplinkos įstaigoje kūrimu, vaikų atskirties mažinimu;
2. analizuoja vaikų tarpusavio santykių, pedagogų ir vaikų santykių problemas ir teikia siūlymų
pedagogams dėl šių santykių gerinimo;
3. teikia siūlymų įstaigos direktoriui dėl socialinės paramos (maitinimo, aprūpinimo mokinio
reikmenimis, ir kt.) ugdytiniams teikimo;
4. atlieka vaikų, turinčių specialiųjų ugdymo(si) poreikių (išskyrus poreikius, atsirandančius dėl
išskirtinių gabumų), pirminį įvertinimą ir teikia siūlymų mokyklos vadovui dėl specialiojo ugdymo šiems
vaikams skyrimo Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;
5. teikia rekomendacijų pedagogams, tėvams (globėjams, rūpintojams) dėl specialiojo ugdymo būdų,
metodų, trukmės pritaikymo, techninės pagalbos ir specialiųjų mokymo priemonių naudojimo,
organizuoja ir koordinuoja ugdymo programų pritaikymą, tvarko specialiųjų ugdymo(si) poreikių
turinčių vaikų apskaitą įstaigoje;
6. siūlo tėvams (globėjams, rūpintojams) vaiko specialiuosius ugdymo(si) poreikius įvertinti
pedagoginėje psichologinėje tarnyboje;
7. siūlo įstaigoje įgyvendinti gyvenimo įgūdžių, prevencijos, sveikatos stiprinimo, užimtumo priemones
ir programas;
8. konsultuoja tėvus (globėjus, rūpintojus) vaikų ugdymo organizavimo, elgesio, lankomumo, saugumo
užtikrinimo ir kitais aktualiais klausimais.
Jums aktualiu klausimu galite kreiptis į komisijos narius:
Komisijos pirmininkė – Rima Kurtinaitienė, direktorės pavaduotoja ugdymui,
Pirmininkės pavaduotoja – Ilona Mikalainienė, socialinė pedagogė,
Nariai:
Lina Mačiulienė, direktorė,
Daiva Murauskienė, logopedė,
Rūta Keidošienė, sveikatos ir maitinimo organizavimo specialistė,
Rima Kurtinaitienė, pavaduotoja ugdymui,
Lina Kriščiūnienė, psichologė,
Rasa Stumbrienė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė.

Skip to content