Menu Close

Vaikų priėmimas į įstaigą

Nuo 20213 m. rugsėjo 1 d. yra pilnai sukomplektuotos grupės, laisvų vietų nėra.

Balsuok! Mokinių piešinių konkursas: „Mano namai – laisva Lietuva!“ - DELFI Šeima

Vaikų priėmimo tvarka

Lopšelyje-darželyje “Kregždutė” veikia 6 grupės:

1- lopšelio, 3- ikimokyklinio ir 2 priešmokyklinio amžiaus vaikams.

Įstaiga dirba 10,5 valandų – nuo 7.00 val. iki 17.30 val.

Vienos grupės darbo laikas prailgintas – nuo 7.00 val. iki 18.30 val.

  Mokslo metų trukmė – nuo rugsėjo 1 d. iki gegužės 31 d.

Ugdytiniai į ikimokyklinę įstaigą priimami vadovaujantis Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 27 d. sprendimu Nr. B-TS-577  “Vaikų priėmimo į Vilkaviškio rajono savivaldybės ikimokyklinio ugdymo ir bendrojo lavinimo mokyklų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašu” ir Vaikų priėmimo į Kybartų vaikų lopšelio-darželio “Kregždutė” ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašu, patvirtintu Kybartų lopšelio-darželio “Kregždutė” direktoriaus 2013-04-10 įsakymu Nr. R-ĮV-13.

Lopšelio grupės komplektuojamos iš to paties amžiaus vaikų, darželio grupės – iš to paties arba įvairaus amžiaus, vadovaujantis Lietuvos higienos normos HN  Ikimokyklinio ugdymo įstaigos Higienos normos ir taisyklės reikalavimais: nuo 1,5-3 metų ne daugiau kaip 15 vaikų, nuo 3-5 metų ne daugiau kaip 20 vaikų.

Priešmokyklinio ugdymo grupės komplektuojamos 6 metų amžiaus vaikams. Ugdytinių skaičius ne daugiau kaip 20 vaikų.

Dėl priėmimo į lopšelį-darželį tėvų (globėjų) prašymai  pateikiami direktoriaus vardu ir  registruojami į tėvų prašymų registracijos žurnalą.

Vaikai į lopšelį-darželį priimami pagal prašymų padavimo datą.

Priimant vaikus prioritetai teikiami vaikams iš nepilnų šeimų, socialiai remtinų ir daugiavaikių šeimų taip pat neįgalių tėvų ir tėvų besimokančių dieniniuose skyriuose bei atliekančių karinę tarnybą.

Į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes priimami pateikus tėvų (globėjų) prašymą, vaiko sveikatos pažymėjimą, gimimo liudijimo kopiją, pažymą apie gyvenamąją vietą bei sudarius ugdymo(si) sutartį tarp direktoriaus ir tėvų (globėjų), kurioje išdėstyti abiejų šalių įsipareigojimai.

Prašymai priimami visus metus. Mokslo metai prasideda nuo rugsėjo 1d., baigiasi rugsėjo 31 d. Sąrašai naujiems mokslo metams sudaromi jau birželio mėn. Atsižvelgiant į galimus pokyčius, galutinai grupės suformuojamos iki rugpjūčio 31 d.

Nauji ugdytiniai  į lopšelį-darželį priimami nuo rugsėjo 1 dienos. Vienam vaikui išvykus, į jo vietą priimamas kitas visų mokslo metų eigoje.

Esant įstaigoje laisvų vietų, tėvai gali kreiptis į lopšelį-darželį ir ne pagal gyvenamą teritoriją.

Parsisiųsti prašymo formą

Skip to content