Menu Close

VEIKLOS SRITYS

Formaliojo ir neformaliojo švietimo programų vykdymas

Lopšelis-darželis “Kregždutė”  vykdo neformaliojo (ikimokyklinio ir priešmokyklinio) ugdymo programas, veiklą organizuodamas  etninės kultūros kryptimi.

Neformaliojo švietimo vykdomos programos

Ugdymo procesas organizuojamas pagal  Kybartų vaikų lopšelio-darželio “Kregždutė” darbo grupės parengtą  ugdymo programą “Metų žingsneliai” ir Bendrąją priešmokyklinio ugdymo programą.

Įstaigoje įgyvendinamos neformaliojo ugdymo programos: dailės, šokių, dainavimo ir fizinio ugdymo.

Priešmokyklinio ugdymo organizavimas

Priešmokyklinis ugdymas teikiamas vaikui, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 6 metai. Jei tėvai pageidauja ir yra pedagoginės-psichologinės tarnybos rekomendacijos, priešmokyklinis ugdymas gali būti teikiamas ir 5 metų vaikui.
Priešmokyklinio ugdymo trukmė – vieneri metai.
Priešmokyklinę grupę vaikas negali lankyti dvejus metus.
Priešmokyklinis ugdymas teikiamas pagal Bendrąją priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programą.

Vaikams suteikiamos rudens, Šv. Kalėdų, Šv. Velykų, papildomos ir vasaros atostogos. Mokslo metų eigoje atostogų laikas derinamas prie Kybartų “Saulės” progimnazijos mokinių atostogų.
Tėvams pateikus prašymą, už darželio išlaikymą vasaros metu mokėti nereikia.
Tėvams (globėjams) pasirašius ugdymo sutartį, vaikui grupės lankymas yra privalomas.

Priešmokyklinės grupės vaikų ugdomoji veikla yra vientisas procesas, jis neskaidomas į atskirus dalykus ir vyksta integruotai. Priešmokyklinio ugdymo grupės dirba pagal priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelį – grupės  veiklos trukmė per dieną ilgesnė nei 4 val.

Priešmokyklinio ugdymo pedagogas kasmet rengia ugdomosios veiklos programą, atsižvelgdamas į sukomplektuotos grupės vaikų savitumą, individualius poreikius ir gebėjimus.

Vaikų pažangos ir pasiekimų vertinimas

Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas grindžiamas individualumo, humaniškumo ir bendradarbiavimo principais.

Ikimokyklinio amžiaus vaikų vertinimas atliekamas vadovaujantis Kybartų vaikų lopšelio-darželio “Kregždutė” vaikų pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka, aprobuota mokytojų taryboje.

VAIKŲ PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKA

Priešmokyklinio amžiaus vaikų pažanga ir pasiekimai vertinami vadovaujantis priešmokyklinio ugdymo standartais.

Vaikų pažangą ir pasiekimus vertina pedagogai, tai fiksuodami vaiko pasiekimų apraše.

Ugdytinių pasiekimai fiksuojami mokslo metų pradžioje (rugsėjo mėn.) ir mokslo metų pabaigoje (gegužės mėn.).
Įgyvendinus programą, priešmokyklinio ugdymo pedagogas atlieka galutinį vaikų pasiekimų įvertinimą.

 

Skip to content