Savivalda

ĮSTAIGOS TARYBA – aukščiausia savivaldos institucija, telkianti  mokytojus, aptarnaujančio personalo darbuotojus ir vaikų tėvus demokratiniam lopšelio-darželio valdymui, prioritetams ir tikslams numatyti bei uždaviniams spręsti.

Pirmininkė – Raimonda Doreikienė, meninio ugdymo pedagogė.

Nariai:            Gintarė Žilinskaitė, tėvų atstovė;
Renata Dėdynienė, tėvų atstovė;
Rima Kurtinaitienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
Ilona Mikalainienė,  socialinė pedagogė;
Danguolė Barzdukienė, mokytojo padėjėja;
Irina Žuravskienė, auklėtojo padėjėja.

 

MOKYTOJŲ TARYBA – nuolat veikianti mokyklos savivaldos institucija mokytojų profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, visi įstaigoje dirbantys pedagogai ir pagalbos vaikui specialistai.

Pirmininkė – Lina  Mačiulienė, direktorė.

Sekretorė –  Rima Kurtinaitienė, pavaduotoja ugdymui.

Mokytojų taryba:

  1. Aptaria praktinius švietimo organizavimo, vaikų ugdymo kokybės klausimus.
  2. Svarsto valstybės nustatytą švietimo standartų įgyvendinimą, ugdymo turinio atnaujinimą, optimalių ugdymo(si) sąlygų ir mokytojų veiklos tobulinimo būdus.
  3. Analizuoja ugdymo planų ir programų realizavimą.
  4. Aptaria skirtingų gebėjimų vaikų ugdymo organizavimo principus, jų ugdymo metodus, analizuoja būdus pasiekimams ir pažangai vertinti.
  5. Sprendžia vaikų sveikatos, saugios aplinkos, ugdymo(si), poilsio ir mitybos klausimus.
  6. Teikia siūlymus lopšelio-darželio tarybai įvairiais lopšelio-darželio veiklos organizavimo ir ugdymo klausimais.
  7. Svarsto ir priima protokolinius nutarimus teisės aktų nustatytais ir lopšelio-darželio direktoriaus teikiamais klausimais.

 

VAIKO  GEROVĖS  KOMISIJA – vertina mokyklos aplinką, vaikų saugumą, analizuoja vaikų ugdymosi poreikius, problemas ir jų priežastis, numato švietimo pagalbos priemonių prioritetus, kryptis, teikimo ir kt. formas.

Pirmininkė – Rima Kurtinaitienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Pirmininko pavaduotoja – Ilona Mikalainienė,  socialinė pedagogė.

Sekretorė – Aušra Povilaitienė, vyresnioji auklėtoja.

Nariai:

Lina Mačiulienė, direktorė;

Rūta Keidošienė, sveikatos ir maitinimo organizavimo specialistė;

Rasa Stumbrienė, visuomenės sveikatos specialistė;

Daiva Murauskienė, logopedė;

Lina Kriščiūnienė, psichologė;

Renata Dėdynienė, tėvų atstovė.

 

MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ (IŠSKYRUS PSICHOLOGUS) ATESTACIJOS KOMISIJA – teikia informaciją pedagogams apie atestacijos tvarką, mokytojų atestacijos programą, komisijų posėdžių datas, nutarimus, rengia mokytojų atestacijos programą, svarsto klausimus dėl mokytojų atestacijos ir priima sprendimus.

Pirmininkė – Rima Kurtinaitienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Sekretorė – Aistė Dlugauskienė, vyresnioji auklėtoja, mokytojų tarybos atstovė.

Nariai:

Jolanta Stankevičienė, mokytojų tarybos atstovė;

Raimonda Doreikienė, mokytojų tarybos atstovė;

Danguolė Barzdukienė, darželio tarybos atstovė;

Gintarė Žilinskaitė, tėvų atstovė;

Elena Šventoraitienė, savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė.

 

DARBO TARYBA –  tarpininkas tarp darbdavio ir darbuotojų. Ji informuoja, konsultuoja su darbuotojų darbo, socialinių, ekonominių teisių įgyvendinimu ir gynimu susijusiais klausimais.

Pirmininkė – Rūta Keidošienė, vyresnioji auklėtoja.

Sekretorė – Jolanta Paškevičienė, vyresnioji auklėtoja.

Narė – Žaneta Alansevičienė, auklėtojos padėjėja.

 

KRIZIŲ VALDYMO KOMANDA – nuolat veikianti komanda, pasirengusi konstruktyviai reaguoti į krizę,  padedanti koordinuotai ir veiksmingai  įveikti krizės sukeltas pasekmes bei užtikrinanti įstaigos bendruomenės nariams reikiamos pagalbos teikimą.

Lina Mačiulienė – Mokyklos komandos vadovė. 

Rima Kurtinaitienė – narė, atsakinga už saugumo priemonių organizavimą.

Lina Kriščiūnienė – narė, atsakinga už psichologinę pagalbą.

Rūta Keidošienė – narė, atsakinga už pirmosios medicininės pagalbos organizavimą.

Ilona Mikalainienė – narė, atsakinga už komunikaciją.