Specialistų paslaugos

Psichologas
Lina Kriščiūnienė
Dirba pirmadieniais, ketvirtadieniais 8.00-14.00 val.
Tel. 868651315
Socialinis pedagogas
Ilona Mikalainienė
Dirba individualų darbą su vaikais, tėvais ir globėjais. Tiria socialinės pedagoginės pagalbos poreikį. Įvertina ugdytinių socialines problemas ir poreikius, bendradarbiavimo principu padeda jas spręsti. Rūpinasi socialinio-pedagoginio klimato gerinimu, saugios bei jaukios aplinkos kūrimu. Padeda tėvams ir teisėtiems vaiko atstovams ugdyti savo vaiką, suprasti jo socialinius ir psichologinius poreikius, geriau pažinti vaiko, turinčio vystymosi sunkumų, poreikius. Atlieka šviečiamąjį informacinį darbą. Renka duomenis apie socialines paslaugas, informuoja tėvus apie teisę jas gauti. Palaiko ryšius su įvairiomis valstybinėmis įstaigomis, teikiančiomis pagalbą vaikui ir jo šeimai.
Dirba kasdien 11.30-14.06
Tel. 863724525
Logopedas
Daiva Murauskienė
Stebi ir vertina vaikų raidos komunikacinius, kalbinius gebėjimus dėl individualių poreikių tenkinimo. Bendradarbiaudamas  su pedagogais, tėvais, nustačius individualius vaikų kalbinius ugdymosi trūkumus, pateikia įvertinimą įstaigos Vaiko gerovės komisijai. Patvirtinus ir suderinus Švietimo pagalbos tarnybai, logopedas dirba  individualiai su ugdytiniais, taikydamas specialias kalbos korekcijos metodikas, rengia individualias programas. Konsultuoja, šviečia pedagogus ir tėvus. Bendradarbiauja su kitais įstaigos specialistais.
Dirba pirmadieniais, trečiadieniais, penktadieniais 9.00-13.30
Tel. 868871514
Sveikatos ir maitinimo organizavimo specialistas
Rūta Keidošienė
Organizuoja ir kontroliuoja ugdytinių maitinimą įstaigoje. Prižiūri higienos normų ir taisyklių laikymąsi, atsako už sanitarinį-higieninį stovį. Kontroliuoja savalaikį ugdytinių ir darbuotojų sveikatos pasitikrinimą. Rūpinasi ugdytinių saugumu ir sveikata, prireikus suteikia pirmąją medicininę pagalbą. Kontroliuoja įstaigos režimo laikymąsi. Dalyvauja sveikatingumo sklaidoje. Propoguoja sveiką mitybą ir fizinį aktyvumą, kaip ypač svarbius  sveikos gyvensenos komponentus, kurie turi susiformuoti jau vaikystėje.
Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas  (pavaldus Vilkaviškio visuomenės sveikatos biurui)
Rasa Stumbrienė
Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas konsultuoja įstaigos bendruomenę sveikatos stiprinimo klausimais; teikia pagalbą įgyvendinant sveikatos ugdymą įstaigoje; inicijuoja ir dalyvauja rengiant, įgyvendinant vaikų sveikatos stiprinimo programas; padeda vaikams ugdyti sveikos gyvensenos ir asmens higienos įgūdžius; vertina įstaigos aplinkos atitiktį visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktų reikalavimams; teikia ir (ar) koordinuoja pirmosios pagalbos teikimą įstaigoje; esant poreikiui tikrina vaikų asmens  higieną; vykdo užkrečiamų ligų ir jų paplitimo rizikos veiksnių profilaktikos priemones; informuoja lopšelio-darželio direktorių apie sveikatos stiprinimo veiklą ir problemas.
Meninio ugdymo studijos
Šokių studija
vadovas Vaidas Dėdynas, choreografijos mokytojas
Tikslas – vaiko judėjimo ir saviraiškos poreikių tenkinimas. Siekiama tobulinti ugdytinių fizinius gebėjimus, ugdyti taisyklingą kūno laikyseną, lavinti muzikalumą ir kūrybingumą, supažindinti su įvairių šokių elementais, turtinti vaikų dvasinį pasaulį, ugdyti kultūrines vertybes.
Užsiėmimai vyksta antradieniais, trečiadieniais ir ketvirtadieniais nuo 15.45 val. iki 16.25 val.
Vokalo studija
vadovė Raimonda Doreikienė, meninio ugdymo pedagogė
Tikslas – vaikų  gebėjimų ugdymas muzikos srityje, talentų atradimas ir jų tobulinimas. Vaikai skatinami domėtis muzika bei įvairiais jos reiškimo būdais. Siekiama muzikos dėka ugdyti gerąsias vaikų savybes bei kūrybiškumą. Gabiausi ugdytiniai reprezentuoja įstaigą rajono ir respublikinuose renginiuose.
Užsiėmimai vyksta pirmadieniais, antradieniais ir penktadieniais nuo 12. 15 val. iki 12 55 val.
Dailės studija
vadovė Ilona Mikalainienė, ikimokyklinio ugdymo pedagogė
Tikslas – meninės kompetencjos ugdymas, skatinant vaikų saviraišką, vaizduotę, kūrybiškumą.
Užsiėmimų metu siekiama supažindinti su įvairiomis dailės rūšimis: tapyba, skulptūra, ornamentu, karpiniais, bei aplikacijomis; vaikai skatinami drąsiai kurti ir nevaržyti savęs kūrybiniame procese. Vaikai mokomi bendradarbiavimo kuriant kolektyvinius darbus, savarankiškumo ir darbinių įgūdžių.
Užsiėmimai vyksta pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais nuo 16.00 val. iki 16.45 val.
Futbolo užsiėmimai
treneriai Henrikas Katilius ( 8-68539017) ir Rimvydas Melsbakas (8-68562189)
Laukiami berniukai ir mergaitės, kurie yra aktyvūs,  nebijo sunkumų, mėgsta sportuoti, nori išmokti  žaisti ne tik futbolą, bet  užsigrūdinti, išsiugdyti atsakomybę, išmokti komandinio žaidimo ir daugelio kitų dalykų.
Užsiėmimai vyksta pirmadieniais ir trečiadieniais nuo 16.10 val. iki 17.00 val.